Vinkoprom OHSAS18001  OHSAS 18001 je međunarodna smjernica u kojoj su sadržani zahtjevi koji organizaciji omogućuju upravljanje rizikom i poboljšavanje učinka poslovanja. Organizaciji omogućuje poznavanje i upravljanje svim mogućim rizicima koji su rezultat svakodnevnih normalnih aktivnost, ali i izvanrednih situacija.

Norma propisuje zahtjeve za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Organizacija mora uspostaviti, primijeniti i dokumentirati upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Uprava organizacije mora propisati svoju politiku kvalitete. Organizacija mora propisati postupke za pronalaženje mogućih opasnosti za zdravlje i sigurnost na radu. Mora se voditi briga o osoblju, opremi i infrastrukturi. Organizacija mora čuvati sve zapise o pronađenim opasnostima za zdravlje i sigurnost na radu.

Zahtjev norme govori da organizacija mora imati propisanu dokumentaciju koja je u skladu s ovom normom i zakonskim propisima koji su na snazi. Uprava organizacije snosi odgovornost za primjenu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Uprava mora imenovati osoblje koje će provoditi politiku upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu mora se primijeniti na cijelu organizaciju. Uprava organizacije mora osigurati osoblju potrebnu izobrazbu da bi se uspješno primijenili zahtjevi ove norme.

  • Organizacija mora posjedovati postupke za internu komunikaciju u organizaciji, komunikaciju između svih zaposlenika organizacije i komunikaciju s vanjskim suradnicima.
  • Organizacija mora imati propisane postupke za provedbu pronalaženja opasnosti za zdravlje i sigurnost na radu.
  • U normi je propisano koju dokumentaciju organizacija mora posjedovati. Organizacija mora imati politiku kvalitete, opisan sustav upravljanja, postupke i zapise.
  • Organizacija mora propisati kako upravlja dokumentima, tko je odgovoran za dokumentaciju, kako se čuva dokumentacija.
  • Organizacija mora propisati kako postupa s pronalaženjem i upravljanjem opasnostima za sigurnost na radu i zdravlje. Mora biti propisano upravljanje s dobrima, opremom i servisiranjem opreme.
  • Organizacija mora imati propisano što se mora napraviti kada se pronađu opasnosti za zdravlje ljudi i sigurnosti na radu. Sve mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu moraju se nadzirati i provjerava se njihova učinkovitost.
  • Organizacija mora provoditi ocjene svoga sustava upravljanja odnosno provoditi unutrašnje audite i čuvati zapise o tome.